Recital Yoshiaki Gyoten e Masako Yoshitake

Duo Recital